รายนามนายด่านศุลกากรแม่สะเรียง

รายนามนายอำเภอซึ่งทำหน้าที่นายด่านศุลกากรแม่สะเรียง

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1. หลวงอิศราภรณ์ประพันธ์พงศ์ 2484 - 2486
2. นายสุข สมวงค์ 2486 - 2488
3. ขุนบูรราษฎร์นราภัย 2488 - 2490
4. นายมานิตย์ บูรณพรรค์ 2490 - 2493
5. นายสุจิตต์ สมบัติศิริ 2493 - 2496
6. นายกำจัด ผาติสุวัณณ 2496 - 2497
7. นายปุ๋ย วุฑฒยากร 2497 - 2501
8. นายทองสุก สุวัตถี 2501 - 2502
9. นายสุรจิตต์ จันทรศัพท์ 2502 - 2506
10. นายคำนวณ ธรรมสาโรช 2506 - 2507
รายนามนายด่านศุลกากรแม่สะเรียง

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1. นายเอนก ชนไฮ 5 มิ.ย. 2507 - 4 ก.พ. 2508
2. ส.ท. วิเชียร แก้วผลึก 5 ก.พ. 2508 - 31 ต.ค. 2509
3. นายวิเชียร ไชยาวรรณ 1 พ.ย. 2509 - 16 ก.ค. 2513
4. นายจำรูญ แววศรีผ่อง 17 ก.ค. 2513 - 27 พ.ย. 2515
5. นายหวัง ไชยชนะ 28 พ.ย. 2515 - 15 ก.ย. 2519
6. นายทองสุก อักษรศิลป์ 16 ก.ย. 2519 - 6 พ.ค. 2524
7. นายประสิทธิ์ ทัศนาญชลี 7 พ.ค. 2524 - 1 มี.ค. 2525
8. นายสุรพล เทพสุบรรณ 12 พ.ค. 2525 - 1 ธ.ค. 2526
9. นายสมศักดิ์ ศรีพรหม 1 ก.ย. 2527 - 29 ส.ค. 2528
10. ว่าที่ ร.ต. พิทยา เหมพานนท์ 2 ก.ย. 2528 - 4 พ.ค. 2530
11. นายธีระ โล่อุทัย 4 พ.ค. 2530 - 11 พ.ค. 2531
12. นายชนิด ศุทธยาลัย 13 พ.ค. 2531 - 12 พ.ค. 2533
13. นายรัชนีกร ศักดิ์ศรีวิธุราช 14 พ.ค. 2533 - 8 พ.ย. 2533
14. นายชิตธวัช โสตถิวิวัฒน์ 9 พ.ย. 2533 - 3 ก.ย. 2535
15. นายพัชระ วัชรินทร์เสวี 8 ก.ย. 2535 - 14 ก.พ. 2538
16. นายอนันต์ อัมพวานนท์ 17 ก.พ. 2538 - 8 ก.ค. 2539
17. นายศิริพงษ์ วุฑฒินันท์ 25 ก.ค. 2539 - 10 เม.ย. 2541
18. นายไชยทัต นิวาศะบุตร 24 เม.ย. 2541 - 27 พ.ย. 2543
19. นายอนุชา ศรีนิมิตร 27 พ.ย. 2543 - 30 มิ.ย. 2548
20. นายนรินทร์ คชวงษ์ 1 ก.ค. 2548 - 15 มี.ค. 2550
21. นายภักดี ดุลยพิจารณ์ 16 มี.ค. 2550 - 8 มิ.ย. 2550
22. นายทัศชนะ ศรีประเสริฐ 8 มิ.ย. 2550 - 5 พ.ย. 2551
23. น.ส. สร้อยเพชร สุวรรณชัยโยชน์ 5 พ.ย. 2551 - 1 ธ.ค. 2553
24. นายไพรัช เจริญชาศรี 1 ธ.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2558
25. นายนิติ วิทยาเต็ม 26 ก.ย. 2559 - 21 ก.ค. 2560
26. นายศศิน ปงรังษี 28 ก.ย. 2560 - 28 ธ.ค. 2560
27. นายสุนทร โชคเป็นธรรม 27 ก.พ. 2561 - 14 มี.ค. 2561
28. นายประสงค์ เพริดพริ้ง 14 มี.ค. 2561 - 13 ธ.ค. 2561
29. นางสาวกุหลาบ ไทยมานะ 8 ก.พ. 2562 - 30 ก.ย. 2562
30. นายธนะพงษ์พัฒน์ ธนะโสภณ 23 ม.ค. 2563 - 18 ม.ค. 2565
31. นายเอกวุฒิ นาเอก 17 มีนาคม 2565 - ปัจจุบัน
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 17 มีนาคม 2565 15:22:37
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรแม่สะเรียง
127/8 หมู่ 1 ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 58110
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-681-312

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรแม่สะเรียง - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรแม่กลอง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ